انجمن علمی کاردرمانی ایران

خانه / خبر

کاردرمان گران گرامی توجه فرمایید بنا به مصوبه هیئت رئیسه انجمن علمی کاردرمانی ایران عضویت در سامانه انجمن علمی کاردرمانی ایران و دریافت شماره عضویت کشوری این انجمن ، داشتن شماره عضویت نظام پزشکی الزامی می باشد و در صورت نداشتن شماره عضویت امکان دریافت شماره عضویت انجمن کاردرمانی نیز وجود ندارد.